• residential
    Guangzhou ,China
  • residential
    Nansha Bay, China